Lokacionet

3 Lokacione në tërë

Kosovën!

Lokacioni 1

Fushë Kosovë - Rruga e Pejës

Lokacioni 2

Prizren - Rruga William Walker

Lokacioni 3

Xërxë - QTX Mall